Privacy & Cookie Beleid

 1. Toelichting

 Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)) en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

 1. Model

 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: ABDIJ ONZE-LIEVE-VROUW VAN NAZARETH VZW, handelend onder TRAPP., maatschappelijke zetel Abdijlaan 9 in 2960 Brecht (België), BE 0406 678 042 .

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.trapp.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 • Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.      Persoonsgegevens die u ons, Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP., meedeelt:

 

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding;
 • Categorie 3: met registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies (zie artikel 9);
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.      Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. kan gegevens van u persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies;
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.      Algemene doeleinden:

 

            Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing (zie 3.2), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 4: zie artikel 9 voor de doeleinden van cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.      Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP., haar producten en/of diensten. Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis, door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.      Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP., waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. failliet gaat, kan betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.  zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.      Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP. zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

 Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

            De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u.

 

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.      Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet uitvoerbaar en producten niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.      Recht van verzet:

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

 

 

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

 

            Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail naar info@trapp.be of per post naar Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, TRAPP., Abdijlaan 9, 2960 Brecht, België, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.      In geen geval kan Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

 • Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.      Wat zijn cookies?

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth vzw, handelend onder TRAPP.  en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3.      Soorten cookies:

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds, en alle andere cookies anderzijds.

 

De website www.trapp.be gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

       
       
       

 

 

Niet-functionele cookies

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

       
       

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven (o.a. Google Analytics cookies). Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

8.4.      Uw toestemming:

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@trapp.be of per post naar Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, TRAPP., Abdijlaan 9, 2960 Brecht (België).

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/